Barba Stathis - Potato Purée(2017)

poures_patata

arakas_bs.jpg Barba Stathis - Pea Purée(2017)
Barba Stathis - Carot Purée(2017) Barba Stathis - Carot Purée(2017)
Barba Stathis - Corporate (2010) Barba Stathis - Corporate (2010)
Barba Stathis - Vegetables Sticks  (2010) Barba Stathis - Vegetables Sticks (2010)
Barba Stathis - Vegetables  (2013) Barba Stathis - Vegetables (2013)
Bio Barba Stathis - Organic crops (2009)
Barba Stathis - Fresh Salads (2008) Barba Stathis - Fresh Salads (2008)
bs_kommati_site Barba Stathis - Corporate (2015)
bio_site Barba Stathis - Organic Crops (2015)
Barba Stathis - Let's Cook(2013) Barba Stathis - Let's Cook(2013)
youtube