Αναζητούμε Assistant Business Process Manager, για την ομάδα της Διεύθυνσης GDPR & Compliance στις εγκαταστάσεις μας στη ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, GDPR & Compliance και στόχος είναι ο σχεδιασμός διαδικασιών για την οργάνωση της εταιρείας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, με γνώμονα την ομοιογένεια, την διαφάνεια και την απλοποίηση.

Κύρια καθήκοντα 
 
•    Μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός, αποτύπωση και έκδοση νέων επιχειρησιακών διαδικασιών
•    Έκδοση αναλυτικών οδηγιών εργασίας όπως προκύπτουν από τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης
•    Εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων επί των διαδικασιών
•    Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διαδικασιών και αναθεώρηση τους με στόχο βελτίωση
•    Καθημερινή, συνεχή και άμεση υποστήριξη των χρηστών σε θέματα εφαρμογής των διαδικασιών
•    Διαχείριση συστήματος ασφάλειας
•    Ανάλυση, αποτύπωση, εφαρμογή και διασφάλιση συμμόρφωσης με GDPR

 Απαραίτητα προσόντα  

•    Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
•    Εργασιακή εμπειρία 2 - 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•    Άριστη γνώση MS Office
•    Άριστη γνώση Αγγλικών
•    Ικανότητα λύσης προβλημάτων και ανάλυσης δεδομένων
•    Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
•    Ικανότητα και προσαρμοστικότητα σε ομαδική εργασία

 Τι προσφέρουμε
 
•    Πλήρη απασχόληση 
•    Δυνατότητα επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης  
•    Ιδιωτική ασφάλεια 
•    Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση  
•    Δωρεάν μετακίνηση εργαζομένων με εταιρικά μέσα
•    Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
 
 Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα : hr@barbastathis.com