ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές)
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),
ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση.