Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Για την Εταιρεία ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει από φυσικά πρόσωπα, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.
Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Πολιτική. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.barbastathis.com προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@barbastathis.com.

1. Ορισμοί 

Προσωπικά Δεδομένα: Kάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.
Επεξεργασία: Kάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Υποκείμενο των Δεδομένων: Tο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας νοούνται οι Εταιρείες του Ομίλου που ξεχωριστά ή από κοινού καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του.
Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.
Συγκατάθεση: Kάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.
Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία. 

1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και τους λογαριασμούς της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάθε επικοινωνία σας μαζί μας τηλεφωνική ή ηλεκτρονική, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.1 Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, ή άλλο προωθητικό υλικό: Μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας, το όνομα και το επίθετο σας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εξατομικεύουμε την άμεση, μη συναλλακτική, επικοινωνία μας μαζί σας.
1.2 Όταν παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες, όταν συμπληρώνετε φόρμες για ερωτηματολόγια, έρευνες ή διαγωνισμούς, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδεικτικά: το όνομά σας, τη διεύθυνση, το email, τηλεφωνικό αριθμό.
1.3. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. για παράδειγμα, όταν έρχεστε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, διεύθυνση email κλπ. Επιπλέον, οι κλήσεις σας προς το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδεχομένως να καταγράφονται. Η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Ωστόσο η μη παροχή των δεδομένων τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την επίσκεψη και την περιήγηση στον ιστότοπο. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας επικοινωνία μαζί σας ή την περιήγησή σας στον ιστότοπο.
1.4 Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων που παρέχουν προϊόντα ή κάποια υπηρεσία προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. τους, προς πιστοποίηση της οφειλόμενης από μέρους της Εταιρείας αμοιβής, καθώς και για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις φορολογικές της υποχρεώσεις.
1.5 Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς είτε από άλλες εταιρείες του Ομίλου, είτε από εμπορικούς συνεργάτες. 
1.6 Μέσω κοινωνικών δικτύων, εφόσον έχετε παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα το Facebook. 
1.7 Κατά την διάρκεια επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις μας.
1.8 Κατά τη διαδικασία υποβολής του βιογραφικού σας είτε ηλεκτρονικά μέσω email είτε ταχυδρομικώς.

2. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται από τρίτους, παρά μόνο από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητο για την περιήγηση στον ιστότοπό μας ή/και τη μεταξύ μας επικοινωνία, αλλά πάντοτε, κατόπιν της συγκατάθεσής σας και υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ενδεικτικά, τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας, που μάς παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες ιστοσελίδας, ιδίως στα πλαίσια καμπάνιας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας, πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

3. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα; 

3.1 Η Εταιρία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς: 
3.2 Για την πλήρη πρόσβασή σας στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας μας (φόρμα επικοινωνίας/newsletters).
3.3 Κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε, για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που σας αποστέλλουμε περιοδικά εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς μέσω της επιλογής απεγγραφής (unsubscribe) είτε μέσω e-mail στο info@barbastathis.com είτε μέσω αλλαγής της σχετικής ρύθμισης στο λογαριασμό του παραλήπτη. 
3.4 Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3.5 Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της συναλλακτικής μας σχέσης.
Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημά σας.
3.6 Για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
3.7 Για συμμόρφωση με υποχρέωσή μας που επιβάλλεται από το νόμο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των αναγκαίων για την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερομένων σκοπών. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. 
3.8 Για διαμόρφωση του προφίλ σας. Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας τη σχετική δήλωση συγκατάθεσης ή άρσης της συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που μας παρέχετε καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με την παροχή των προϊόντων μας και προβαίνουμε σε επεξεργασία τους, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενημερωθούμε για την εμπειρία σας και διαμορφώνοντας το «προφίλ» σας, βάσει των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας να μπορούμε να σάς προτείνουμε εξατομικευμένα προϊόντα, μέσω σχετικής διαφημιστικής επικοινωνίας, που προσαρμόζεται και ταιριάζει με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, που έχουμε διαγνώσει κατά τη διαμόρφωση του «προφίλ» σας. 
3.9 Για αποτροπή και διαχείριση απάτης. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς αποτροπής και διαχείρισης πιθανών περιστατικών απάτης. Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη αδικημάτων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας, των εργαζομένων/συνεργατών μας και των εγκαταστάσεών μας.

4. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η σύναψη και εκτέλεση έγγραφης ή άλλως καταρτισθείσας μεταξύ μας σύμβασης.
Η συγκατάθεση που μάς παρέχετε στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.
Η συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων, τόσο δικών μας όσο και δικών σας.
Η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

5.1 Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται στους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας θα τηρούνται από την Εταιρεία για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. 
5.2 Για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για δύο (2) έτη, κατά τα οποία διατηρείτε όλα τα δικαιώματα της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 8 στοιχείο της παρούσας Πολιτικής. Εάν μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος δεν δώσετε την επανασυγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων, αυτά διαγράφονται.
5.3 Η Εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

6. Στον ιστότοπό μας υπάρχουν εγκατεστημένα κουμπιά κοινοποίησης «share» τα οποία σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο με τους φίλους σας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και «social plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook, Pinterest, YouTube και Instagram και τα ενσωματώνουμε ως εξής:
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα social plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους χειριστές αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο social plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.
Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του social plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του social plugin. 
Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα social plugin, το κοινωνικό δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Το social plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας (βλ. όρο 10 παρακάτω).
Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ενός social plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε τα παραπάνω σοβαρά υπ’ όψιν σας πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα social plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας. 

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή: 
• η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα 
• η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
• χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
• υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
• περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο του Ομίλου ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου. Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

8. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006) και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679: 
8.1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
8.1.2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
8.1.3. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
8.1.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
8.1.5. Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
8.1.6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
8.1.7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
8.1.8. Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
8.1.9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται από την Εταιρεία ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10. Χρήση cookies και συναφών τεχνολογιών

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγησή μας. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. 

11. Ανήλικοι

Η Εταιρία δεν σκοπεύει και δεν επιθυμεί να συλλέξει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά ανηλίκους ηλικίας κάτω των 15 ετών και προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Η επίσκεψη στον ιστότοπο από ανηλίκους ηλικίας κάτω των 15 ετών πρέπει να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του γονέα ή προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού και δεν πρέπει να διαβιβάζονται πληροφορίες στον ιστότοπο από οποιονδήποτε ηλικίας κάτω των 15 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα του γονέα ή προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Εφόσον γνωστοποιηθεί στην Εταιρία η κοινοποίηση διαδικτυακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμου ηλικίας κάτω των 15 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η Εταιρία θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη διαγραφή τέτοιου είδους δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της και τη μη χρήση των δεδομένων αυτών για οποιοδήποτε λόγο (με εξαίρεση, εφόσον απαιτείται, για την προστασία του παιδιού ή άλλων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου).

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12/03/2021.
Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποδέχεστε την παρούσα Πολιτικη και συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.
Copyright 2021 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.